Grupa XFinance.pl:       XLokaty.pl 


Lokata w Veoli banku Lokata w Santander Banku
Lokata w Velo Banku, nawet 5,8% na 3 miesiące
Lokata w Santander Banku, nawet 5% na 4 miesiące
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO:
 • 1.        Niniejszy Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.xlokaty.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”)
 •  
 • § 1       Definicje
 •  
 • 1.       Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 • 2.       Usługodawca - oznacza podmiot świadczący usługi za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.       Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 4.       Podmioty Współpracujące – oznacza podmioty z którymi współpracuje Usługodawca i którym może przekazywać dane Użytkownika w celu m.in. zawarcia i realizacji umów, należą do nich m.in. banki, pośrednicy finansowi, agencje reklamowe, domy mediowe.
 • 5.       Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.xlokaty.pl.
 • 6.       Adres e-mail - adres e-mail Użytkownika podany przez niego przy subskrypcji usługi Newslettera.
 •  
 • § 2       Postanowienia ogólne
 •  
 • 1.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.xlokaty.pl.
 • 2.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3.       Użytkownik zobowiązany jest przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 • 4.       Usługodawca świadczy usługi za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem Serwisu Internetowego jako zasób systemu teleinformatycznego.
 • 5.       Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a.       stały dostęp do sieci Internet,
  • b.       aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Opera) z włączoną obsługą języka Javascript,
  • c.       włączona obsługa plików typu „cookies”.
 • 6.       Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie, w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza „REGULAMIN” zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.xlokaty.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 7.       Informacje o usługach podane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • 8.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 • 9.       Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Serwisu Internetowego i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, a także tworzyć i świadczyć nowe usługi, o czym zawiadamia Użytkownika, o ile te nowe funkcje, zmiany lub modyfikacje go dotyczą.
 •  
 • § 3       Korzystanie z Serwisu Internetowego, świadczone usługi
 •  
 • 1.       Usługodawca świadczy usługi obejmujące:
  • a.       promocję produktów finansowych oferowanych przez Podmioty Współpracujące i ich partnerów, w tym promocję zawierania umów wybranych produktów finansowych z bankami,
  • b.       udostępnianie Użytkownikom treści na wszystkich stronach Serwisu Internetowego, również za pośrednictwem Newslettera oraz informacji handlowych Podmiotów Współpracujących,
  • c.       płatną emisję materiałów reklamowych na Stronie Internetowej Serwisu.
 • 2.       Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 • 3.       Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 • 4.       Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wypełni formularz Subskrypcji zamieszczony w dolnej części Strony Internetowej Serwisu wprowadzając adres swojej poczty elektronicznej i akceptując warunki usługi. Po przesłaniu wypełnionego formularza Subskrypcji, Użytkownik otrzyma na wskazany w nim adres poczty elektronicznej link do aktywacji usługi. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera.
 • 5.       Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika usługi, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej materiały reklamowe i promocyjne.
 • 6.       Usługodawca publikuje w Serwisie Internetowym znaki towarowe, handlowe, firmowe, linki do innych witryn i serwisów internetowych oraz inne informacje dotyczące Podmiotów Współpracujących, które mogą umożliwiać przejście do stron internetowych Podmiotów Współpracujących.
 •  
 • § 4       Odpowiedzialność
 •  
 • 1.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 • 2.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych na stronach WWW Podmiotów Współpracujących.
 • 3.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Podmiotów Współpracujących, a w szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Podmiotów Współpracujących za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • 4.       Wszelkie informacje publikowane w Serwisie Internetowym nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, ubezpieczeniowego, finansowego czy inwestycyjnego.
 • 5.       Informacje, porady, wyliczenia, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie Internetowym nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.
 • 6.       Źródłami danych prezentowanymi w Serwisie Internetowym są informacje i materiały pozyskane ze źródeł dostępnych publicznie, bądź dostarczone bezpośrednio od Podmiotów Współpracujących., za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca dołoży jednak wszelkich starań, aby informacje dotyczące ofert produktów finansowych wykorzystywane na potrzeby Porównywarki finansowej były rzetelne i aktualne w chwili ich wyświetlania w Serwisie Internetowym.
 • 7.       Serwis Internetowy zawiera odesłania do serwisów internetowych Podmiotów Współpracujących oraz innych podmiotów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje o produktach lub usługach, bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych przez Podmiotów Współpracujących jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów Współpracujących oraz innych podmiotów.
 • 8.       Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe przy wykorzystaniu popularnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych. Niemniej do korzystania z Serwisu Internetowego wymagane jest spełnienia przez system teleinformatyczny z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a.       stały dostęp do sieci Internet,
  • b.       aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Opera) z włączoną obsługą języka Javascript,
  • c.       włączona obsługa plików typu „cookies”.
 • 9.       Usługodawca nie odpowiada za to, że korzystanie z Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw, jak również za przydatność uzyskanych poprzez Serwis Internetowy informacji.
 • 10.       Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami w przesyle informacji.
 • 11.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłącznego i samodzielnego decydowania o treści Serwisu Internetowego, dokonywania zmian lub modyfikacji, bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.
 •  
 • § 5       Reklamacje
 •  
 • 1.       Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z korzystaniem usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • 2.       Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy dostępny przez zakładkę „KONTAKT” na stronie www.xlokaty.pl.
 • 3.       Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, udzielając odpowiedzi na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 •  
 • § 6       Dane osobowe i Polityka Plików „Cookies”
 •  
 • 1.       Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu Internetowego w związku z realizacją Usług jest Usługodawca.
 • 2.       Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zawiązku z tym mogą być przekazywane gdy to niezbędna dla realizacji świadczonych usług m.in. podmiotom obsługującym system płatności za realizowane Usługi. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 • 3.       Użytkownikowi przekazującemu dane osobowe Usługodawcy przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych. W tym celu zobowiązany jest do wysłania odpowiedniej prośby na adres elektroniczny Usługodawcy dostępny przez zakładkę „KONTAKT” na stronie www.xlokaty.pl.
 • 4.       Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają prawidłowe działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników.
 • 5.       Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  • a)       zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników,
  • b)       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  • c)       weryfikacji i rozwoju swojej oferty,
  • d)       statystycznych.
 • 6.       Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce internetowej urządzenia końcowego z którego korzysta. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak uniemożliwić prawidłowego funkcjonowania i korzystania Serwisu Internetowego.
 •  
 • § 7       Postanowienia końcowe
 •  
 • 1.       1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 2.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3.       Niniejszy Regulamin może ulec zmianie o czym informuje Usługodawca przez zamieszczenie na stronie głównej Serwisu Internetowego, lub wysłanie na Adres e-mail Użytkowników, wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Lokata 8% w Inbanku