Grupa XFinance.pl:       XLokaty.pl 


Lokata w Veoli banku Lokata w Santander Banku
Lokata w Velo Banku, nawet 5,8% na 3 miesiące
Lokata w Santander Banku, nawet 5% na 4 miesiące
 •    Depozyty składane w polskich bankach w postaci lokat bankowych, czy środków gromadzonych na kontach oszczędnościowych są chronione. Gwarantem ochrony kapitału deponenta jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest on podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę kapitału w przypadkach m.in. zagrożenia upadłością banku.

     Gwarancja ochrony kapitału objęta jest jednak limitem. Limit gwarancji środków zgromadzonych w danym banku przez jednego deponenta wynosi równowartość 100 tys. euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku (środki w wysokości 200 tys. euro na koncie współmałżonków również są w pełni zabezpieczone).

     Należy mieć na uwadze, że ochronie podlegają jedynie środki zgromadzone w bankach - gwarancje nie obejmują środków zdeponowanych w tzw. "parabankach". Aktualna lista podmiotów objętych ochroną dostępna jest na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

  https://www.bfg.pl/banki-objete-gwarancjami

     W przypadku produktów łączonych, np. oferty lokaty bankowej wraz z jednostkami funduszy inwestycyjnych gwarancje obejmują tylko lokacyjną część produktu.

 •   Podatek Belki, nazywany tak od nazwiska byłego ministra finansów, jest podatkiem od dochodów kapitałowych - zarówno z zysków (odsetek) z lokat jak i zysków z giełdy.

    Jest podatkiem zryczałtowanym - 19% od uzyskanej kwoty odsetek (w przypadku lokat bankowych). Za wyliczenie i opłacenie tego podatku odpowiedzialny jest bank. Wysokość wypłaconych klientom odsetek bank obniża już o kwotę odprowadzonego podatku.

   

   Sposób wyliczenia podatku Belki jest następujący:

   Lokata roczna w wysokości 9 750 zł, oprocentowana na 3,95% w skali rocznej, z kapitalizacją po zakończeniu umowy.

  1. Oblicza się wysokość odsetek brutto z lokaty, zaokrąglając je do pełnego grosza w górę:
   9 750zł * 3,95% = 385,125 zł -> 385,13 zł
  2. Obliczoną kwotę odsetek (podstawy opodatkowania) mnoży się przez stawkę podatku od dochodów kapitałowych (19%) i zaokrągla do pełnego grosza w górę:
   385,13 zł * 19% = 73,174 zł -> 73,18 zł

    Wartość podatku Belki obniżającego zysk z lokaty wyniesie zatem 73,18 zł. Czysty zysk z lokaty wyniesie natomiast 311,95 zł.

   

 •   Oferta lokat bankowych dostępnych na rynku zmienia się wraz ze zmieniającą się sytuacją gospodarczą i za sprawą prowadzonej polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego - decydującego o wysokości stóp procentowanych. Banki zabiegając o środki lokowane w lokatach bankowych i kontach oszczędnościowych starają się oferować urozmaicone produkty finansowe, dopasowane do różnych oczekiwań klientów.

     Przed zdeponowaniem kapitału należy pamiętać o podstawowych zasadach:

  1. Środki należy lokować jedynie w bankach objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (więcej w poradzie: Czy lokowanie kapitału w lokatach bankowych jest bezpieczne?). Jest to podmiot powołany do zagwarantowania wypłacalności zdeponowanych środków w przypadku np. upadłości banku.

  2. Należy mieć na uwadze podawaną wysokość oprocentowania lokat. Podkreślane w reklamach wysokie oprocentowanie środków w wysokości do nawet 10% dotyczą zwykle lokat progresywnych. Są to lokaty, których oprocentowanie rośnie w kolejnych miesiącach/kwartałach - wraz z długością utrzymywania lokaty. Tak wysokie oprocentowanie obejmować może np. jedynie dwunasty miesiąc z dwunastomiesięcznej lokaty, a oprocentowanie w pozostałych miesiącach może być znacznie niższe. W efekcie po roku wysokość oprocentowania wynieść może np. tylko 3% zamiast "obiecywanych" 10%. Należy zatem zwracać uwagę na efektywną stopę oprocentowania lokat (oprocentowania za cały okres jej trwania), bądź na jej oprocentowanie w skali rocznej.

  3. Ważnym parametrem wpływającym na ostateczną wysokość wypłaconych odsetek jest okres kapitalizacji odsetek. Jest to częstotliwość z którą odsetki dopisywane są do kwoty zdeponowanej na lokacie bankowej. Skapitalizowane odsetki powiększają kwotę od której wyliczane są odsetki w kolejnych okresach. Im kapitalizacja jest częstsza tym lokata jest korzystniejsza.
   Roczna lokata w wysokości 10 000 zł oprocentowana na 4% w skali roku, w przypadku kapitalizacji rocznej przyniesie 324 zł odsetek (po odprowadzeniu podatku). Ta sama lokata z kapitalizacją dzienną przyniosłaby 408 zł odsetek.
  4. Lokaty oferowane są ze stałą stopą oprocentowania (niezmieniającą się przez cały okres trwania lokaty) oraz z zmienną stopą oprocentowania. Lokaty z oprocentowaniem zmiennym najczęściej oprocentowane są według wybranej stawki WIBOR plus dodatkowa marża. O terminie aktualizacji stawki oprocentowania decyduje bank. Lokaty terminowe z oprocentowaniem stałym są korzystne, gdy spodziewane jest obniżenie się stóp procentowych, a lokaty z oprocentowaniem zmiennym są zwykle korzystne, gdy wysokość stóp procentowych rośnie.

  5. Zwykle wraz z wydłużeniem okresu trwania lokaty, banki oferują wyższe oprocentowania. Należy jednak mieć na uwadze warunki dotyczące wysokości oprocentowania w przypadku zerwania umowy lokaty przed terminem jest zakończenia. Przeważnie wcześniejsze zerwanie lokaty wiąże się z całkowitą utratą odsetek lub ich znacznym zmniejszeniem. Gdy nie jesteśmy pewni, czy zdeponowany kapitał nie będzie w niedługim czasie potrzebny w związku z planowanymi wydatkami, warto lokować środki w kilku lokatach na mniejszą kwotę lub w lokatach z krótszych czasach ich trwania.

  6. Warunkiem do założenia lokaty bankowej może być posiadanie rachunku rozliczeniowego w banku, w którym ta lokata będzie zakładana. Banki mogą z tego powodu oferować wyższe oprocentowanie lokat. Posiadanie konta rozliczeniowego może wiązać się jednak z dodatkowymi opłatami (np. za prowadzenie rachunku, kartę do rachunku), które w rezultacie mogą obniżyć atrakcyjność oprocentowania lokowanych środków.

  7. Oferty lokat bankowych mogą zawierać ograniczenia dotyczące minimalnej i maksymalnej kwoty lokaty.

  8. Często wyżej oprocentowane lokaty bankowe oferowane są nowym klientom banków. Często jedyna możliwość skorzystania z wyżej oprocentowanej lokaty istnieje przy wypełnianiu formularzu przy zakładaniu rachunku osobistego lub w kilka tygodni po otwarciu rachunku.

   

Lokata 8% w Inbanku